نشست‌های تخصصی

نشست اول:

زمان جلسه : 4 خرداد 1394

مکان جلسه : دبیرخانه ی عتف

موضوع جلسه:

دعوت از شخصیت های  حقیقی و حقوقی نهاد های ذی نفع و تاثیر گذار در نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری و بررسی وضعیت سنجش علم و فناوری در ایران

حاضرین در جلسه :

-      جناب آقای دکتر ابویی

-      جناب آقای مهندس کاظمی

-      جناب آقای دکتر ملکی

-      جناب آقای دکتر روح الامینی

-      جناب آقای دکتر قاضی نوری

-      جناب آقای  دکتر خیاطیان

-      جناب آقای دکتر فصیحی

-      سر کار خانم  دکتر هشدار

-      جناب آقای دکتر نقیب

-      جناب آقای دکتر اسدی فرد

اهم مباحث مطروحه :

- اجماع نظر همه ی  نهاد ها و رسیدن به ضرورت پکپارچگی نهاد های درگیر  در امر پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور

- ایجاد حلقه های هماهنگی بین دستگاه های سیاستگذار و بالغ کردن نظام پایش و ارزیابی کشور

- شناسایی و شفاف سازی مسایل نهادی نظام پایش علم فناوری و نوآوری

- راه حل یابی و پیگیری راه حل ها توسط نهاد های مسئول

- گفتمان سازی و ارتقای مفاهیم پایش و ارزیابی علم و فناوری  در میان متولیان و سیاستگذاران این حوزه

نشست دوم :

زمان جلسه : 25 خرداد 1394

مکان جلسه : دبیرخانه ی عتف

موضوع جلسه:

بحث، بررسی و توافق نهایی در خصوص «تفاهم‌نامه ایجاد هماهنگی بین نهادهای فعال در نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری» و امضای ان توسط این نهادها

حاضرین در جلسه :

-      جناب آقای دکتر ملکی

-      جناب آقای مهندس پیمان

-      جناب آقای دکتر خیاطیان

-      جناب آقای دکتر حاجی‌آخوندی

-      جناب آقای دکنر ملک احمدی

-      جناب آقای دکتر علیزاده

اهم مباحث مطروحه :

- ارائه خلاصه‌ای از مباحث جلسه قبل

- دریافت نظرات حاضران در خصوص نظام پایش و ارزیابی، تفاهم‌نامه و نیز، شورای هماهنگی نظام ارزیابی

- تصویب و امضای نهایی تفاهم‌نامه مبتنی بر نظرات مدعوین

- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه برگزاری و زمان جلسات بعدی شورا

- ارائه ی تجربیات نهاد هایی با سوابق بیشتر در امر پایش و ارزیابی در نشست های آتی

 

نشست سوم :

زمان جلسه : شهریور 1394

مکان جلسه : شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوع جلسه: پس از گذشت دو جلسه از جلسات هماهنگی میان نهاد های متولی پایش و ارزیابی از سوی عتف ،به دلیل موازی کاری این مهم میان عتف و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزاری این جلسات در عتف متوقف گردیده و تنها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه یافت.در این میان عتف به عنوان بازوی اجرایی آمادگی خود را برای کمک به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دست یافتن به اهداف قدیمی اعلام کرد.در این راستا جلسه ای در خصوص هماهنگی نهاد های متولی برای ارائه ی پیشنهادات یکپارچه در خصوص بند های مرتبط با پایش و ارزیابی علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

حاضرین در جلسه :

-      جناب آقای دکتر ملکی

-      جناب آقای دکتر خیاطیان

-      جناب آقای مهندس پیمان

-      جناب آقای دکتر نورمحمدی

-      جناب آقای دکتر نقی زاده

-      جناب آقای مهندس امرالله

-      جناب آقای مهندس کرشی

اهم مباحث مطروحه :

- اهم مشکلات موجود در حوزه نظام آمار و اطلاعات علم و فناوری چیست؟

- اهم الزامات و پیشنیازهای تشکیل نظام یکپارچه آمار و اطلاعات علم و فناوری چیست؟

- موانع پیشرو در راستای یکپارچهسازی آمار و اطلاعات علم و فناوری چیست؟ راهکارهای پیشنهادی کدام است؟

- مهمترین اجزای نظام آمار و اطلاعات چه عواملی هستند؟ (ارائه مدل پیشنهادی مفید است)

- بهترین متولی راهاندازی نظام آمار و اطلاعات علم و فناوری کدام دستگاه است؟ چرا؟

- بهترین مرجع تعریف و یکپارچهسازی شاخصهای علم و فناوری کدام دستگاه است؟ چرا؟

- بهترین متولی جمعآوری آمار و اطلاعات علم و فناوری کدام دستگاه است؟ چرا؟

- روشهای مناسب انتشار آمار و اطلاعات علم و فناوری چیست؟

- راهکارهای مناسب جهت جمعآوری منظم و هماهنگ آمار و اطلاعات از نهادها و دستگاههای مختلف کدام است؟

- راهکارهای مناسب جهت اعتبارسنجی آمار و اطلاعات علم و فناوری کدام است؟