تدوین مدل های ارزیابی خرد

پایش و ارزیابی در سطح خرد (تدوین مدل های ارزیابی خرد)

 

رتبه بندی دانشگاه ها

طراحی مدل اعطای جایزه ملی پژوهش (ارزیابی خرد پژوهش)