نظامات پایش شاخص های بخشی و ارزیابی بخشی در بخش های اصلی ومهم اقتصادی کشور

  پایش و ارزیابی بخشی (نظامات پایش شاخص های بخشی  و ارزیابی بخشی در بخش های اصلی ومهم اقتصادی کشور)


شرکت های دانش بنیان

صنعت نفت

       صنعت خودرو