پایش و ارزیابی در سطح ملی

پیگیری پیاده سازی نظام مطلوب پایش و ارزیابی

 آسیب شناسی نظام پایش و ارزیابی

 پیگیری هماهنگی های بین نهادی برای  پایش شاخص های ملی مهم در ارزیابی علم و فناوری کشور

       پیگیری تحقق و پیاده سازی سامانه های ملی پایش و ارزیابی علم و فناوری