عنوان : Ten steps to a results based monitoring and evaluation system

 ناشر : بانک جهانی
سال انتشار : 2004

 

 عنوان : ده گام برای ایجاد نظام پایش و ارزیابی نتیجه محور

پدیدآورندگان : Jody Zall Kusek   و Ray C. Rist

ناشر : بانک جهانی
سال انتشار : 2004
تعداد صفحات : 268

زبان کتاب : انگلیسی

"تفاوت نظام پایش و ارزیابی  نتیجه محور با نظام اجرا محور در تاکید آن بر روی پیامد ها و آثار به جای تکی بر ورودی ها و خروجی هاست. ایجاد چنین نظامی بسیار دشوار است و علاوه بر آن پایدار بودن آن دشوار تر است . ایجاد و حفظ چنین نظامی  در درجه اول یک روند سیاسی و کمتر  فنی است و  تنها یه راه درست برای ایجاد چنین نظامی وجود ندارد.کشورهای توسعه یافته نقطه شروع های متفاوتی را  برای پیاده سازی چنین نظامی انتخاب کرده اند ..."