طرح های پژوهشی انجام شده توسط کارگروه

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

سال انجام

             چکیده

1

شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود نهادهای متولی پایش و ارزیابی علم و فناوری

1394

دانلود

2

طراحی و پیاده‌سازی شبکه ملی نظارت و ارزیابی علم و فناوری با تاکید بر بهبود سامانه سمات

1394

دانلود

3

تحلیل نظام تخصیص منابع مالی پژوهشی کشور

1394

دانلود