شورای عالی انقلاب فرهنگی

بند 8 نظام اجرا، نظارت و ارزیابی: کارگروه راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور موظف است ضمن رصد و پایش اوضاع محیطی، رقبا و تحولات جهانیِ علم و فناوری با رویکرد آیندهپژوهی، نقشة جامع علمی کشور را به صورت دورهای، روزآمد نموده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.