مجمع تشخیص مصلحت نظام

تفویض اختیار از سوی رهبری بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی : نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ازجمله سیاست های کلی علم و فناوری بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.