سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد