نقشه جامع علمی کشور

راهبرد کلان 1 ،راهبرد ملی 6 : اصلاح فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری ملی و تعیین استاندارد ‌های بومی در حوزه علم و فناوری در چارچوب نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور؛

راهبرد کلان 4  راهبرد ملی6 :  رصد، پایش و آینده­ نگاری علم، فناوری و نوآوری و نیازهای بازار.