سناد بالادستی و تکالیف عمومی پایش و ارزیابی مندرج در قوانین

 

 

1-1-1 بخش پایش و ارزیابی   

1-1-2 کل سیاست ها

سیاست‌های کلی «علم و فناوری»

 
 

1-2-1 بخش پایش و ارزیابی

1-2-2 کل سیاست ها

 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه (امور علم و فناوری)
 

1-3-1 بخش پایش و ارزیابی

1-3-2 کل سیاست ها

  مجموعه برنامه پنج ساله برنامه 5 ام توسعه (فصل علم وفناوری
 

1-4-1 بخش پایش و ارزیابی

1-4-2 کل سیاست ها

 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (امورعلم ، فناور و نوآوری)

1-5-1 بخش پایش و ارزیابی

1-5-2 کل سیاست ها

 
  نقشه جامع علمی کشور

(اهداف کلان و بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور)